A magyar és a szovjet fegyveres erők a forradalomban

Rubicon, 2002/11-12

Az­zal egy idő­ben, hogy a tün­te­tők le­dön­töt­ték a Sztá­lin-szob­rot, s a rá­dió épü­le­tét vé­dő ál­lam­vé­del­mi erők az ak­kor még fegy­ver­te­len tün­te­tők­re tü­zet nyi­tot­tak, Gerő Er­nő és Hrus­csov egyez­te­té­sé­nek ered­mé­nye­képp a Ma­gyaror­szá­gon ál­lo­má­so­zó szov­jet csa­pa­tok fő­erői megin­dul­tak Bu­da­pest fe­lé. A szov­jet beavat­ko­zás ké­ré­sé­nek, el­fo­ga­dá­sá­nak, tu­do­má­sul­vé­te­lé­nek alap­ve­tő okai kö­zé a Ma­gyar Nép­had­se­reg al­kal­maz­ha­tó­sá­gá­val, meg­bíz­ha­tó­sá­gá­val kap­cso­la­tos ké­te­lyek tar­toz­tak. A po­li­ti­kai ve­ze­tés egy­sé­ges volt annak megítélésében, hogy a fegy­ve­res el­lenál­lást a szov­jet csa­pa­tok­ra tá­masz­kod­va lehet meg­törni.

A Ma­gyar Nép­köz­tár­sa­ság fegy­ve­res erői kö­zé a vizs­gált idő­szak­ban a Ma­gyar Nép­had­se­reg és a Belügy­mi­nisz­té­rium ál­tal felügyelt és irá­nyí­tott Ha­tár­őr­ség tar­to­zott. A BM alá­ren­delt­sé­gé­be a Ha­tár­őr­sé­gen kí­vül – mint fegy­ve­res tes­tü­le­tek – az ál­lam­vé­de­lem köz­pon­ti és terü­le­ti szer­vei, az ugyan­csak ál­lam­vé­del­mi szerv­nek mi­nő­sü­lő Bel­ső Kar­ha­ta­lom, va­la­mint a rend­őr­ség, a bün­te­tés-vég­re­haj­tás or­szá­gos szer­ve­ze­te, a tűz­ren­dé­szet és a lég­ol­ta­lom tar­toz­tak. A Ma­gyaror­szá­gon ál­lo­más­ozó szov­jet Kü­lön­le­ges Had­test ál­lo­má­nyá­ba ket­tő – a 2. és 17. – gé­pe­sí­tett gár­da­ha­dosz­tály, a 195. va­dász­re­pü­lő, a 177. bom­bá­zó­re­pü­lő had­osz­tály, a 20. pon­to­nos hi­dász­ez­red, va­la­mint lég­vé­del­mi, fegy­ver­ne­mi és más szak­csa­pa­tok ke­rül­tek. A had­test a ve­zér­kar út­ján a szov­jet fegy­ve­res erők mi­nisz­te­ré­nek volt alá­ren­del­ve.

Az első lövések

A tün­te­tők és az erő­szak­szer­ve­ze­tek kö­zöt­ti össze­tű­zé­sek so­rán az el­ső lö­vé­sek nem a rá­dió épü­le­té­nél dör­dül­tek el. A rend­őr­ség és a me­gyei ál­lam­vé­del­mi szer­vek ok­tó­ber 23-án dél­után elő­ször Deb­re­cen­ben nyi­tot­tak tü­zet a BM Me­gyei Fő­osz­tály épü­le­te elé vo­nu­ló tün­te­tő tö­meg­re, ami­nek kö­vet­kez­té­ben a tün­te­tők kö­zül hár­man éle­tü­ket vesz­tet­ték és so­kan meg­se­be­sül­tek.

A deb­re­ce­ni fegy­ver­hasz­ná­lat­ról a po­li­ti­kai ve­ze­tők nem­csak Bu­da­pes­ten, ha­nem Moszk­vá­ban is ér­te­sül­tek. A ma­gyar po­li­ti­kai ve­ze­tés et­től a ha­lá­los ál­do­za­tok­kal is já­ró erő­sza­kos cse­lek­mény­től sem­mi­lyen for­má­ban nem ha­tá­rol­ta el ma­gát, a fegy­ver­hasz­ná­lat – sza­bály­za­tok­ban rög­zí­tett – le­he­tő­sé­gét és kö­te­le­zett­sé­gét a Deb­re­cen­ben tör­tén­te­ket kö­ve­tően az erő­szak­szer­ve­ze­tek fe­lé kiadott in­téz­ke­dé­seik so­rán nem mó­do­sí­tot­ták. En­nek kö­vet­kez­té­ben a tün­te­tők el­len a rá­dió­nál, il­let­ve ké­sőbb más he­lye­ken be­ve­tett fegy­ve­res alegy­sé­gek pa­rancs­no­kai a tűz­meg­nyi­tás kér­dé­sé­ben az ál­ta­lá­nos sza­bá­lyok­nak meg­fe­le­lően sza­ba­don dönt­het­tek.

Ugyanak­kor nem hagy­ha­tó fi­gyel­men kí­vül, hogy Kopácsi Sán­dor ez­re­des, a BM Bu­da­pes­ti Fő­osz­tá­lyá­nak ve­ze­tő­je a fegy­ver­te­len tö­me­gek el­le­ni fegy­ver­hasz­ná­la­tot a rend­őrök­nek meg­til­tot­ta, il­let­ve a Bu­da­pes­ten be­ve­tett hon­véd­sé­gi erők al­kal­ma­zá­sá­nak le­he­tő­sé­gét a lő­szer kiosz­tá­sá­nak ti­lal­ma is je­len­tő­sen kor­lá­toz­ta.

A rá­dió épü­le­té­hez ve­zé­nyelt kar­ha­tal­mi erők nagy­sá­ga és össze­té­te­le mu­tat­ja, hogy a ha­ta­lom ké­szen állt a meg­moz­du­lás erő­sza­kos megaka­dá­lyo­zá­sá­ra. A Bel­ső Kar­ha­ta­lom őr­sé­gi és kar­ha­tal­mi ál­lo­má­nyá­ból ki­ren­delt erők 19 óra 45 perc kö­rül ad­ták le az el­ső riasz­tó­lö­vé­se­ket a rá­dió épü­le­té­ből a tö­meg fe­lé, majd az ÁVH meg­nyi­tot­ta a cél­zott tü­zet a tö­meg­re.

Bu­da­pes­ten a rá­dió épü­le­té­nél el­dör­dü­lő, ha­lá­los ál­do­za­to­kat is kö­ve­te­lő sor­tűz ha­tá­sa alól felocsú­dó tö­meg egy ré­sze elin­dult fegy­vert sze­rez­ni, hogy erő­vel jut­tas­sa ér­vény­re kö­ve­te­lé­sei­t, és vé­de­kez­ni tud­jon az erő­sza­kot al­kal­ma­zó ha­ta­lom el­len. A ci­vi­lek fegy­ver­szer­zé­si ak­ciói­nak el­sőd­le­ges cél­pont­já­vá a Bu­da­pes­ten és kör­nyé­kén lé­vő lak­ta­nyák, rend­őr­sé­gi ob­jek­tu­mok – ka­pi­tány­sá­gok és rend­őr­őr­sök –, fegy­ver- és lő­szer­rak­tá­rak vál­tak, s ha­ma­ro­san le­fog­lal­ták és szétosz­tot­ták a bu­da­pes­ti nagy­üze­mek egy ré­szé­ben tá­rolt fegy­ver- és lő­szer­kész­le­te­ket is.

Fe­dő­ne­ve: Hul­lám

A Kü­lön­le­ges Had­test pa­rancs­no­ka már 1956 jú­liu­sá­ban pa­ran­csot ka­pott: ké­szít­sen ter­vet a szov­jet csa­pa­tok­nak „a szo­cia­lis­ta tár­sa­dal­mi rend fenn­tar­tá­sa, védel­me, adott eset­ben hely­reál­lí­tá­sa” ér­de­ké­ben tör­té­nő al­kal­ma­zá­sá­ra. A terv a Vol­na (Hul­lám) – fe­dő­ne­vet kap­ta. Meg­tör­tént a ha­dosz­tály­pa­rancs­no­kok eliga­zí­tá­sa, akik a feladat vég­re­haj­tá­sá­hoz szük­sé­ges ada­tok be­szer­zé­sé­re is le­he­tő­sé­get kap­tak. A ma­ga­sabb egy­sé­gek, egy­sé­gek és alegy­sé­gek spe­ciá­lis fel­ké­szí­té­se 1956. ok­tó­ber 23-áig nem kez­dő­dött meg.

A szov­jet ka­to­nai ve­ze­tés ok­tó­ber 23-án 20 óra­kor – egy órá­val az er­re vo­nat­ko­zó po­li­ti­kai dön­tést megelő­zően – ria­dó­ké­szült­ség­be he­lyez­te a Kü­lön­le­ges Had­test két gé­pe­sí­tett ha­dosz­tá­lyát, és meg­ha­tá­roz­ta, hogy a had­test fő­erői­vel vo­nul­jon be Bu­da­pest­re, fog­lal­ja el a vá­ros leg­fon­to­sabb ob­jek­tu­mait, és ál­lít­sa hely­re a ren­det. A szov­jet csa­pa­tok ok­tó­ber 23-án 22 óra­kor Kecs­ke­mét, Ceg­léd, Szol­nok, Szé­kes­fe­hér­vár és Sár­bo­gárd he­lyőr­sé­gek­ből meg­kezd­ték a me­ne­tet Bu­da­pest irá­nyá­ba.

A had­test ve­ze­té­sé­nek szűk tör­zse éj­fél­kor ér­ke­zett Bu­da­pest­re, és a Malasenko ez­re­des ve­zet­te ope­rá­ciós cso­port köz­vet­len irá­nyí­tá­sá­val a szov­jet csa­pa­tok meg­kezd­ték felada­taik vég­re­haj­tá­sát, ám a ma­gyar rend­őr­ség­gel és had­se­reg­gel ter­ve­zett együt­tes, össze­han­golt te­vé­keny­ség nem ala­kult ki.

A hely­zet sú­lyos­bo­dá­sa ter­vei pon­to­sí­tá­sá­ra kény­sze­rí­tet­te a szov­jet ka­to­nai ve­ze­tést. Leg­főbb felada­tuk­nak a fő­vá­ros leg­fon­to­sabb ob­jek­tu­mai­nak el­fog­la­lá­sát, to­váb­bá a vá­ros köz­pont­já­ban te­vé­keny­ke­dő fegy­ve­res cso­por­tok szét­ve­ré­sét és le­fegy­ver­zé­sét tar­tot­ták. A beér­ke­zett egy­sé­gek azon­nal harc­ba bo­csát­koz­tak, s a fel­ke­lők­től több ob­jek­tu­mot vissza­fog­lal­tak, el­lenőr­zé­sük alá von­ták a pá­lya­ud­va­ro­kat, hi­da­kat és né­hány rak­tárt.

A szov­jet ka­to­nai ve­ze­tés előtt a hely­zet 24-én a dé­li órák­ra tisz­tá­zó­dott. Szá­muk­ra is egyér­tel­mű­vé vált, hogy a fon­to­sabb ob­jek­tu­mok kö­zül több a fegy­ve­res cso­por­tok ke­zé­be ke­rült, a rend­őr­ség erői dezor­ga­ni­zá­lód­tak, passzí­vak ma­rad­tak, a ma­gyar egy­sé­gek az ak­tív harc­te­vé­keny­ség foly­ta­tá­sá­ra ha­tá­ro­zott pa­ran­csot nem kap­tak, így sok ka­to­na és né­hány szer­ve­zett alegy­ség is átállt a fel­ke­lők ol­da­lá­ra. Fel­fed­ték a fegy­ve­res cso­por­tok he­lyét. Becs­lé­sük sze­rint Bu­da­pes­ten a fegy­ve­res fel­ke­lők együt­tes lét­szá­ma kb. 2000 fő kö­rül moz­gott, ta­pasz­ta­la­taik sze­rint a legak­tí­vab­bak a VIII. és a IX. ke­rü­le­tiek vol­tak.

A Bu­da­pest­re ve­zé­nyelt szov­jet csa­pa­tok lét­szá­ma ok­tó­ber 24-én még egy had­osz­tá­lyét sem ha­lad­ta meg. A fegy­ve­res fel­ke­lők el­len be­ve­tett 6000 szov­jet ka­to­na, 290 harc­ko­csi, kb. 120 pán­cé­lo­zott szál­lí­tó harc­jár­mű és 156 ágyú ke­vés­nek bi­zo­nyult. Ezért a szov­jet had­ve­ze­tés a Kár­pá­ti Ka­to­nai Kör­zet lö­vész­had­test ál­lo­má­nyá­ból a 128. lö­vész és a 39. gé­pe­sí­tett ha­dosz­tályt, va­la­mint a Ro­má­nia te­rü­le­tén ál­lo­má­so­zó szov­jet ön­ál­ló gé­pe­sí­tett had­test alá­ren­delt­sé­gé­be tar­to­zó 33. gé­pe­sí­tett ha­dosz­tályt Ma­gyaror­szág­ra, fő­erői­vel Bu­da­pest­re ren­del­te.

Szov­jet for­rá­sok sze­rint az így ria­dó­ké­szült­ség­be he­lye­zett és „rend­csi­ná­lás” cél­já­ból be­ve­tett öt ha­dosz­tály ál­lo­má­nyá­ba 31 500 fő, 1130 harc­ko­csi és ön­já­ró lö­veg, 616 tü­zér­sé­gi lö­veg és ak­na­ve­tő, 185 lég­vé­del­mi lö­veg, 380 pán­cé­lo­zott szál­lí­tó harc­jár­mű és 3830 gép­ko­csi tar­to­zott. Ria­dó­ké­szült­ség­be he­lyez­ték a Kár­pá­ti Ka­to­nai Kör­zet egy va­dász­re­pü­lő és egy bom­bá­zó­re­pü­lő had­osz­tá­lyát is. Így a Kü­lön­le­ges Had­test lé­gi erői­vel együtt össze­sen 159 va­dász­re­pü­lő és 122 bom­bá­zó várt be­ve­té­si pa­rancs­ra. A szov­jet ka­to­nai erők fel­vo­nu­lá­sá­nak ezen idő­sza­ká­ban a va­dász­re­pü­lők fe­dez­ték a me­net­ben lé­vő csa­pa­to­kat, a bom­bá­zó re­pü­lők a re­pü­lő­te­rei­ken lát­tak el fo­ko­zott ké­szült­sé­gi szol­gá­la­tot.

Ok­tó­ber 25-én még alig vir­radt, ami­kor a vá­ros több pont­ján is­mét fel­lán­gol­tak a har­cok. A szov­jet had­ve­ze­tés vál­to­zat­la­nul gya­log­sá­gi tá­mo­ga­tás nél­kül, harc­ko­csik­kal és fe­lül­ről nyi­tott, gu­mi­ke­re­kű pán­cé­lo­zott szál­lí­tó jár­mű­ve­ken –ta­lá­ló név­vel: „nyi­tott ko­por­sók­ban” – küld­te ka­to­náit a biz­tos ha­lál­ba. Né­hány­szor kí­sér­le­tet tet­tek a szov­jet harc­ko­csi- vagy gé­pe­sí­tett alegy­sé­gek és a ma­gyar gya­lo­gos erők együt­tes al­kal­ma­zá­sá­ra, de ezek a pró­bál­ko­zá­sok rend­re ku­darc­cal vég­ződ­tek. A szov­jet és ma­gyar po­li­ti­kai és ka­to­nai ve­ze­tés nem volt fel­ké­szül­ve ilyen ere­jű ha­tá­ro­zott szem­ben­ál­lás­ra. So­káig nem ér­tet­ték meg, hogy ez a harc­mód a szov­jet csa­pa­tok ve­re­sé­gé­hez ve­zet Bu­da­pes­ten. Az Ül­lői úton a Nagy­vá­rad tér­től a Kál­vin té­rig és a Nagy­kör­úton a Mes­ter ut­cá­tól a Rá­kó­czi útig a külön­ál­ló, egy­más­tól töb­bé-ke­vés­bé füg­get­len fel­ke­lő­cso­por­tok szin­te össze­füg­gő el­lenál­lá­si lán­co­la­tot ala­kí­tot­tak ki.

A szov­jet ka­to­nai ve­ze­tés előtt egyér­tel­mű­vé vált, hogy a gyors győ­ze­lem­re nincs re­mény, amíg a for­ra­da­lom fő bá­zi­sai lé­tez­nek, ezért na­pi­rend­re ke­rült e cso­por­tok fel­szá­mo­lá­sá­nak igé­nye.

A ma­gyar had­se­reg be­ve­té­se

Eb­ben az idő­szak­ban a párt­ve­ze­tés ál­tal felál­lí­tott Ka­to­nai Bi­zott­ság a had­se­reg kar­ha­tal­mi al­kal­ma­zá­sá­ra tö­re­ke­dett, meg­pró­bál­ta fel­fegy­ve­rez­ni a kom­mu­nis­tá­kat és a mun­ká­so­kat, meg­szer­vez­ni és biz­to­sí­ta­ni az együtt­mű­kö­dést a ma­gyar és a szov­jet csa­pa­tok kö­zött.

A szov­jet csa­pa­tok „se­gít­sé­gül” hí­vá­sá­val pár­hu­za­mo­san ria­dót ren­del­tek el a Hon­vé­del­mi Mi­nisz­té­rium ál­lo­má­nya és a Ma­gyar Nép­had­se­reg csa­pa­tai ré­szé­re is. Ok­tó­ber 24-én Bu­da­pes­ten a Ma­gyar Nép­had­se­reg kö­te­lé­ké­be tar­to­zó erők –kb. 6500 fő – há­rom hul­lám­ban ke­rül­tek be­ve­tés­re, ám nem vol­tak ké­pe­sek a fegy­ve­res harc ter­je­dé­sé­nek megaka­dá­lyo­zá­sá­ra, szin­te felol­dód­tak a tö­meg­ben, és fegy­ve­reik átadá­sá­val, eset­leg átál­lá­suk­kal se­gí­tet­ték vagy passzí­van szem­lél­ték a rá­dió épü­le­té­nek el­fog­la­lá­sát, a Bu­da­pest­re beér­ke­ző szov­jet csa­pa­tok el­le­ni harc meg­kez­dé­sét.

A had­se­reg mo­rá­lis hely­ze­te, a nép­hez va­ló szo­ros kö­tő­dé­sé­ből fa­ka­dó, az el­ső perc­től nyil­ván­va­ló­vá vált bel­ső meg­ha­son­lott­sá­ga a fel­ke­lők el­le­ni tö­me­ges be­ve­tést nem tet­te le­he­tő­vé. Ok­tó­ber 25-én a Bu­da­pes­ten lé­vő 7400 ka­to­ná­ból 4638 fő 65 he­lyen haj­tott vég­re felada­tot. A ki­ren­delt ál­lo­mány zö­me párt-, ál­la­mi vagy ka­to­nai ob­jek­tum vé­del­mét lát­ta el. Ki­sebb ré­sze jár­őr­szol­gá­lat­ban volt, de akad­tak olyan alegy­sé­gek is, ame­lyek ön­ál­lóan vagy a szov­jet csa­pa­tok­kal együtt­mű­köd­ve harc­feladat vég­re­haj­tá­sá­ra kap­tak paran­csot. A ma­gyar har­co­ló ala­ku­la­tok kö­zül a fő­vá­ros­ban te­vé­keny­ke­dett négy (6., 8., 12. és 15.) gé­pe­sí­tett és egy (33.) kö­ze­pes harc­ko­csi­ez­red. Az ala­ku­la­tok fel­töl­tött­sé­gé­re jel­lem­ző, hogy a fen­ti 5 ez­red Bu­da­pes­ten lé­vő erői­nek lét­szá­ma alig ha­lad­ta meg a 2000 főt. A fő­vá­ros­ba fel­ren­delt ala­ku­la­tok kö­zül még a 37. pon­to­nos dan­dár, va­la­mint a Dó­zsa Lö­vész és Pán­cé­los Tisz­ti Is­ko­la kép­vi­selt je­len­tős erőt (704 és 773 fő). Az itt lé­vő ka­to­na­ál­lo­mány fe­le ré­gi, elavult pus­ká­val volt fel­sze­rel­ve. Eb­ben az idő­szak­ban Bu­da­pes­ten 64 ma­gyar harc­ko­csi haj­tott vég­re harc­felada­tot.

Több ala­ku­lat­nál már hiá­ba­va­ló­nak tar­tot­ták a har­cot, és a kor­mány egy­más­nak el­lent­mon­dó in­téz­ke­dé­sei, a Köz­pon­ti Ve­ze­tő­ség hall­ga­tá­sa, a köz­vet­le­nül szer­zett ta­pasz­ta­la­tok ar­ról győz­ték meg a ka­to­nák nagy ré­szét, hogy a ha­ta­lom­mal és a szov­jet csa­pa­tok­kal szem­be­szál­lók­nak iga­zuk van. Ok­tó­ber 25–26-ára bi­zo­nyos­sá vált, hogy a had­se­reg ket­té­sza­kadt: Bu­da­pes­ten és vi­dé­ken az ala­ku­la­tok több­sé­ge passzív ma­ga­tar­tá­sá­val bá­to­rí­tot­ta a kor­mány­el­le­nes fegy­ve­res erő­ket, míg né­hány ala­ku­lat –a pa­rancs­nok beál­lí­tott­sá­gá­tól, dön­té­sei­től füg­gően – min­den esz­közt fel­hasz­nált a sok­szor véd­te­len, kö­ve­te­lé­seik­nek békés esz­kö­zök­kel ér­vényt sze­rez­ni aka­ró tö­me­gek­kel szem­ben.

A meg­moz­du­lá­sok vi­dé­ken is egy­mást kö­vet­ték. A tö­me­gek ak­ti­vi­tá­sá­ra jel­lem­ző, hogy ok­tó­ber 24. és 29. kö­zött a Ma­gyar Nép­had­se­reg ala­ku­la­tai 50 te­le­pü­lé­sen 71 eset­ben ke­rül­tek a la­kos­ság­gal össze­tű­zés­be. (Az „össze­tű­zés” fo­gal­má­ba a vé­de­lem­re ki­je­lölt ka­to­nai és pol­gá­ri ob­jek­tu­mo­kat ért tá­ma­dá­sok el­há­rí­tá­sa, a ka­to­na­ság és a fegy­ve­res fel­ke­lők har­cai és a fegy­ver­te­len tö­meg el­le­ni sor­tü­zek is be­le­tar­toz­nak.)

A belügyi erők te­vé­keny­sé­ge

Az ok­tó­ber 23-áról 24-ére vir­ra­dó éj­sza­ka kiala­kult fegy­ve­res harc megaka­dá­lyo­zá­sa ér­de­ké­ben a Belügy­mi­nisz­té­rium alá­ren­delt­sé­gé­ben lé­vő kar­ha­tal­mi és őr­sé­gi erők­ből, va­la­mint a rend­őr­ség kar­ha­tal­mi zász­ló­al­já­ból kü­lön­bö­ző nagy­ság­ren­dű alegy­sé­ge­ket ve­zé­nyel­tek ki. Az eb­ben az idő­szak­ban meg­tá­ma­dott ob­jek­tu­mok vé­del­mé­re ki­ren­delt kis lét­szá­mú fegy­ve­res egy­sé­gek köz­vet­len ve­ze­té­sük­től, il­let­ve a fel­sőbb szer­vek­től nem kap­tak egyér­tel­mű uta­sí­tást és se­gít­sé­get.

A BM me­gyei fő­osz­tá­lyok ál­lam­vé­del­mi rész­le­gei ok­tó­ber 23-a után a köz­pont­tól tel­je­sen el­sza­kad­tak. A leg­több me­gyei osz­tá­lyon az ope­ra­tív anya­go­kat nem sem­mi­sí­tet­ték meg tel­jes egé­szé­ben, ami­nek kö­vet­kez­té­ben a me­gyei fő­osz­tá­lyok el­fog­la­lá­sát kö­ve­tően az ügy­nök­ség egyes tag­jait – ahogy ez Mis­kol­con is tör­tént – fel­fed­ték. Több ügy­nök, fél­ve a fe­le­lős­ség­re vo­nás­tól, ön­gyil­kos lett.

A Bel­ső Kar­ha­ta­lom egy­sé­gei kö­zül el­ső­ként a deb­re­ce­ni zász­ló­alj erőit ve­tet­ték be. A kar­ha­tal­mi ak­ció kö­vet­kez­té­ben vesz­tet­te éle­tét Górzás And­rás, Ács Zol­tán és Ádám Mi­hály. Lö­ve­dék­től 7 pol­gá­ri sze­mély sé­rült meg, és 3 kar­ha­tal­mis­ta szen­ve­dett ki­sebb fej-, láb- és kar­sé­rü­lést.

A szom­bat­he­lyi kar­ha­tal­mi zász­ló­al­jat ok­tó­ber 23-án Bu­da­pest­re ren­del­ték. Deb­re­ce­nen és Bu­da­pes­ten kí­vül a kar­ha­tal­mi erők al­kal­ma­zá­sá­ra Mis­kol­con ke­rült sor. A bör­tön­őr­sé­ge­ket megerő­sí­tő – rend­őri, hon­véd­sé­gi, kar­ha­tal­mi és ci­vil – erők az elítél­tek ki­sza­ba­dí­tá­sá­nak vagy ki­tö­ré­sé­nek megaka­dá­lyo­zá­sa ér­de­ké­ben a leg­rit­kább eset­ben hasz­nál­tak fegy­vert. Mis­kol­con a fegy­ver­te­len tün­te­tők­re leadott lö­vé­sek kö­vet­kez­té­ben 16 sze­mély meg­halt, és legalább 51 fő szen­ve­dett kü­lön­bö­ző lö­vé­si sé­rü­lést. A tö­meg a fő­osz­tály épü­le­tét el­fog­lal­va nép­íté­le­tet haj­tott vég­re 6 rend­őrön, il­let­ve ál­lam­vé­del­mi beosz­tot­ton. Az el­ső – még fi­gyel­mez­te­tő – lö­vé­se­ket leadó An­tal Gyu­lát más­nap a tün­te­tők le­dob­ták a ta­nács­há­za er­ké­lyé­ről.

Összes­sé­gé­ben megál­la­pít­ha­tó, hogy a Bu­da­pes­ten lé­vő, kb. 2500 fő­nyi rend­őri erők­ből a VIII. és a IX. ke­rü­let­ben kb. 200 főt ve­tet­tek be. A Bu­da­pes­ti Fő­osz­tály ve­ze­té­sé­nek egy ré­sze – Kopácsi Sán­dor rend­őr ­ez­re­des­sel az élen – in­téz­ke­dé­sei­vel vagy azok el­ma­ra­dá­sá­val a fegy­ve­re­se­ket tá­mo­gat­ta. Bu­da­pes­ten a rend­őri szer­vek a ké­sőb­biek so­rán el­vo­nu­lá­si, fegy­ver­le­té­te­li, il­let­ve tár­gya­lás­ra uta­sí­tó pa­ran­cso­kat kap­tak. A tün­te­tők, majd a kö­zü­lük ver­bu­vá­ló­dott fegy­ve­res fel­ke­lők fegy­ve­reik egy ré­szé­hez a rend­őr­ség rak­tá­rai­ban ju­tot­tak. Van­nak ada­tok ar­ra is, hogy a rend­őrök kü­lö­nö­sebb nyo­más nél­kül, ön­ként átad­ták fegy­ve­rei­ket, il­let­ve akad­tak olyan rend­őrök is, akik csat­la­koz­tak a tün­te­tők­höz, majd a fegy­ve­res fel­ke­lők­höz. Ilyen ada­tok ta­lál­ha­tóak a rend­őr­ség bu­da­pes­ti kar­ha­tal­mi zász­ló­al­já­val kap­cso­lat­ban is. A Ha­tár­őr­ség Or­szá­gos Pa­rancs­nok­sá­ga olyan nagy­ság­ren­dű erő­ket ve­zé­nyelt Bu­da­pest­re, Deb­re­cen­be, Győr­be, hogy a meg­ma­radt egy­sé­gek kép­te­len­né vál­tak a ha­tár­őri­zet el­lá­tá­sá­ra. A ha­tár­őr­ség leg­fon­to­sabb felada­tá­vá ob­jek­tu­mai­nak, lak­ta­nyái­nak, esz­kö­zei­nek, fegy­ver­ze­té­nek, lő­szer­kész­le­té­nek vé­del­me, a sze­mé­lyi ál­lo­mány és a he­lyőr­ség­ben élő hoz­zá­tar­to­zók megóvá­sa vált. A szol­gá­la­ti he­lyén ma­radt ál­lo­mány a leg­több he­lyen a lak­ta­nya fa­lain kí­vül zaj­ló ese­mé­nyek­be nem avat­ko­zott be, a la­kos­ság ha­tá­ro­zott, egyes ese­tek­ben erő­sza­kos tö­rek­vé­seit –a kö­rül­mé­nyek­nek és a le­he­tő­sé­gek­nek meg­fe­le­lően – igye­ke­zett békés esz­kö­zök­kel le­sze­rel­ni. Több he­lyen az is elő­for­dult, hogy a la­kos­ság­gal va­ló össze­tű­zés el­ke­rü­lé­se ér­de­ké­ben egyes őr­sök­ről a la­kos­ság el­len­szen­vét ki­vál­tó ha­tár­őr­tisz­te­ket és beosz­tott ha­tár­őrö­ket, egyes ese­tek­ben az őrs tel­jes ál­lo­má­nyát a ke­rü­le­tek­hez be­von­ták, le­vál­tot­ták.

Fi­gye­lem­re mél­tó az a tény, hogy a Ha­tár­őr­ség vi­dé­ki szer­ve­ze­tei – 11 ke­rü­let 4 zász­ló­al­ja, 22 for­ga­lom-el­lenőr­zé­si pont­ja és 217 ha­tár­őr­se – el­len fel­ke­lőcso­por­tok fegy­ve­res tá­ma­dást nem in­dí­tot­tak, és a ha­tár­őr­ség ré­szé­ről fegy­ver­hasz­ná­lat­ra a több mint 250 szer­ve­zet­ből ok­tó­ber 28-áig össze­sen há­rom he­lyen – ok­tó­ber 26-án Mo­son­ma­gyar­óvá­ron, ok­tó­ber 27-én Mó­ra­hal­mon és Ber­zen­cén – ke­rült sor. Nem si­ke­rült meg­nyug­ta­tóan tisz­táz­ni, hogy Sop­ron­kő­hi­dán a ha­tár­őrs ál­lo­má­nya mi­lyen for­má­ban vett részt az elítél­tek ki­tö­ré­sé­nek megaka­dá­lyo­zá­sá­ban.

Az ok­tó­ber 28-ai for­du­lat

A ren­del­ke­zés­re ál­ló do­ku­men­tu­mok alap­ján ma már ha­tá­ro­zot­tan ki­je­lent­he­tő: a po­li­ti­kai ve­ze­tés er­re vo­nat­ko­zó dön­té­sei el­le­né­re a ma­gyar és szov­jet ka­to­nai ve­ze­tés a kor­mány­el­le­nes fegy­ve­res erők fel­szá­mo­lá­sá­ra konk­rét, min­den rész­le­té­ben ki­dol­go­zott ter­ve­ket ok­tó­ber 28-áig nem ké­szí­tett. A ma­gyar és szov­jet pa­rancs­nok­sá­gok nem ren­del­kez­tek meg­bíz­ha­tó, el­lenőr­zött fel­de­rí­té­si ada­tok­kal, és fo­gal­muk sem volt ar­ról, hogy Bu­da­pes­ten hol, mi­lyen nagy­ság­ren­dű, össze­té­te­lű, fegy­ver­ze­tű és szer­ve­zett­sé­gű kor­mány­el­le­nes erők el­lenál­lá­sá­val szá­mol­hat­nak.

A szov­jet csa­pa­tok­nak a fel­ke­lők to­vább­ra is nagy vesz­te­sé­ge­ket okoz­tak, szov­jet harc­ko­csi­kat, tü­zér­sé­gi esz­kö­zö­ket és más ha­di­tech­ni­kai fel­sze­re­lést zsák­má­nyol­tak, il­let­ve ön­ál­lóan te­vé­keny­ke­dő szov­jet ka­to­ná­kat és azok ki­sebb cso­port­jait fegy­ve­rez­ték le.

Ezért – és ez­zel még a Ma­gyaror­szá­gon tar­tóz­ko­dó szov­jet po­li­ti­kai ve­ze­tők is egyetér­tet­tek – a ma­gyar párt- és ál­la­mi ve­ze­tés ok­tó­ber 28-án to­váb­bi en­ged­mé­nyek­re kény­sze­rült. Eb­be az irány­ba tol­ta a párt­ve­ze­tést az a fé­lel­me is, hogy a fel­ke­lők, il­let­ve a békés la­kos­ság el­len al­kal­ma­zott erő­szak kö­vet­kez­té­ben tel­je­sen el­ve­szí­tik a har­cok­ba még be nem kap­cso­ló­dott, de a fel­ke­lők­kel kez­det­től szim­pa­ti­zá­ló la­kos­ság bi­zal­mát, és az újabb ál­do­za­tok még job­ban el­mé­lyí­tik a sza­ka­dé­kot a kor­mány és a la­kos­ság kö­zött.

Ok­tó­ber 28-án 13 óra 20 perc­kor Nagy Im­re azon­na­li tűz­szü­ne­tet ren­delt el. 14 óra­kor az új össze­té­te­lű kor­mány le­tet­te az es­küt, majd 17 óra 25 perc­kor el­hang­zott rá­dió­be­szé­dé­ben a mi­nisz­ter­el­nök –a Köz­pon­ti Ve­ze­tő­ség dön­té­sé­nek meg­fe­le­lően – nem­ze­ti de­mok­ra­ti­kus moz­ga­lom­nak nyil­vá­ní­tot­ta az elő­ző na­pok meg­moz­du­lá­sait, be­je­len­tet­te a szov­jet csa­pa­tok azon­na­li ki­vo­ná­sát Bu­da­pest­ről, a tár­gya­lá­sok meg­kez­dé­sét a szov­jet had­erő tel­jes ki­vo­ná­sá­ról, az Ál­lam­vé­del­mi Ha­tó­ság meg­szün­te­té­sét, az am­nesz­tiát, a Kos­suth-cí­mer be­ve­ze­té­sét, már­cius 15-e nem­ze­ti ün­nep­pé nyil­vá­ní­tá­sát, az ál­ta­lá­nos fi­ze­tés­eme­lést, a bér- és nor­ma­ren­de­zést, az erő­sza­kos­ko­dás meg­szün­te­té­sét a ter­me­lő­szö­vet­ke­ze­ti moz­ga­lom­ban.

Az ese­mé­nyek „nem­ze­ti de­mok­ra­ti­kus tö­meg­moz­ga­lom­ként” tör­tént elis­me­ré­sét el­ső­sor­ban a fel­ke­lő­cso­por­tok har­ci si­ke­rei, a szov­jet csa­pa­tok ku­dar­ca, a ma­gyar erő­szak­szer­ve­ze­tek, ezek kö­zött a had­se­reg al­kal­maz­ha­tat­lan­sá­ga, a tö­me­gek­nek a for­ra­da­lom kö­ve­te­lé­sei mel­let­ti ha­tá­ro­zott kiál­lá­sa kény­sze­rít­tet­ték ki.

A szov­jet had­ve­ze­tés is el­ren­del­te a tűz­szü­ne­tet. A szov­jet csa­pa­tok ki­vo­ná­sát a ma­gyar kor­mány szov­jet ve­ze­tők­kel tör­tént megál­la­po­dá­sán túl a Kü­lön­le­ges Had­test pa­rancs­no­ka, Lascsenko altá­bor­nagy vé­le­mé­nye sze­rint „a csa­pa­tok tét­len­sé­ge, passzi­vi­tá­sa miatt is” vég­re kel­lett haj­ta­ni. A szov­jet csa­pa­tok kivo­ná­sa ok­tó­ber 30-án 18 óra­kor kez­dő­dött meg, s 31-én a dé­li órák­ban fe­je­ző­dött be. A Kü­lön­le­ges Had­test tör­zse a Tö­kö­lön lé­vő re­pü­lő­tér­re te­le­pült, ahol egy szov­jet re­pü­lő­egy­ség ál­lo­má­so­zott. A szov­jet csa­pa­tok Bu­da­pest ha­tá­rá­tól 15-20 km-re össz­pon­to­sí­tá­si kör­le­tet fog­lal­tak el, ahol a har­ci tech­ni­kát és fegy­ver­ze­tet kar­ban­tar­tot­ták, a sze­mé­lyi ál­lo­mányt, a lő­szert, üzem­anya­got és az élel­mi­szer-kész­le­te­ket kiegé­szí­tet­ték.

Az ese­mé­nyek átér­té­ke­lé­se az erő­szak­szer­ve­ze­tek­ben, ezen be­lül a Ma­gyar Nép­had­se­reg­ben is újabb hely­ze­tet te­rem­tett. A fegy­ve­res erők azon kö­te­lé­kei, ame­lyek ok­tó­ber 28-áig is a kor­mány­el­le­nes meg­moz­du­lá­so­kat és a fel­ke­lő­ket tá­mo­gat­ták, ma­ga­tar­tá­suk he­lyes­sé­gét lát­ták iga­zol­va. Az ese­mé­nye­ket passzí­van szem­lé­lők több­sé­ge a kor­mány­nyi­lat­ko­zat­ban el­hang­zot­ta­kat el­fo­gad­va ak­tí­van be­kap­cso­ló­dott a kor­mány cél­ki­tű­zé­sei­nek meg­va­ló­sí­tá­sát le­he­tő­vé te­vő felada­tok vég­re­haj­tá­sá­ba.

Tu­dat­ha­sa­dá­sos ál­la­po­tot oko­zott a for­du­lat azok ese­té­ben, akik, el­fo­gad­va az „el­len­for­ra­da­lom” ér­té­ke­lést, ak­tí­van részt vet­tek a fel­ke­lők el­le­ni har­cok­ban. Vol­tak, akik a fe­le­lős­ség­re vo­nás­tól fél­ve el­hagy­ták beosz­tá­su­kat, és a szov­jet csa­pa­tok­nál ke­res­tek me­ne­dé­ket, majd ké­sőbb részt vet­tek a no­vem­ber 4-én be­kö­vet­ke­zett újabb szov­jet tá­ma­dás elő­ké­szí­té­sé­ben.

A Nem­zet­őr­ség megala­kí­tá­sa

Ok­tó­ber 27-e és 30-a kö­zött a ci­vil fegy­ve­res erők­kel kap­cso­la­tos el­kép­ze­lé­sek­nek há­rom jól el­ha­tá­rol­ha­tó vo­nu­la­ta kü­lön­böz­tet­he­tő meg: a rend­őr­ka­pi­tány­sá­gok ak­tív rész­vé­te­lé­vel, irá­nyí­tá­sá­val rend­őr­sé­gi se­géd­erő­ként a Nem­zet­őr­ség meg­szer­ve­zé­se, il­let­ve a te­rü­le­ti párt­szer­ve­ze­tek ci­vil fegy­ve­res ere­jé­nek, a „mun­kás­osz­ta­gok­nak” a felál­lí­tá­sa a ha­ta­lom vé­del­mé­re kész ma­gyar fegy­ve­res bá­zis lét­re­ho­zá­sát cé­loz­ta. A ha­ta­lom fő tö­rek­vé­se a fen­ti ket­tő­vel pár­hu­za­mo­san a fel­ke­lő-sza­bad­ság­har­cos cso­por­tok meg­sem­mi­sí­té­se, le­fegy­ver­zé­se, vég­ső so­ron a vál­to­zá­sok ki­kény­sze­rí­té­sé­re ké­pes erő fel­szá­mo­lá­sa volt.

A rend­őr­ség és a hon­véd­ség szer­ve­ze­té­től füg­get­len, de azok­kal szo­ro­san együtt­mű­kö­dő Nem­zet­őr­ség megala­kí­tá­sá­nak, il­let­ve a fel­ke­lő-sza­bad­ság­har­cos cso­por­tok e szer­ve­ze­ten be­lü­li egye­sí­té­sé­nek cél­ja és igé­nye ha­tá­ro­zott for­má­ban ok­tó­ber 30-án, a For­ra­dal­mi Vé­del­mi Bi­zott­ság (vég­le­ges ne­vén: For­ra­dal­mi Kar­ha­tal­mi Bi­zott­ság) megala­kí­tá­sá­ról tar­tott ér­te­kez­le­ten ve­tő­dött fel. Ekkor a Bu­da­pes­ti Fő­ka­pi­tány­ság épü­le­té­ben a rend­őr­ség, a hon­véd­ség és a fel­ke­lő­cso­por­tok egy ré­szé­nek kép­vi­se­lői je­len­lé­té­ben ér­te­kez­le­tet tar­tot­tak, ame­lyen a leg­sür­ge­tőbb feladat­ként fo­gal­ma­zó­dott meg a for­ra­da­lom fegy­ve­res ere­je, a nem­zet­őr­ség to­váb­bi szer­ve­zé­sé­nek, il­let­ve a fel­ke­lő-sza­bad­ság­har­cos cso­por­tok, a rend­őr­ség és a hon­véd­ség kar­ha­tal­mi, vé­del­mi jel­le­gű te­vé­keny­sé­gé­nek koor­di­ná­lá­sá­ra hi­va­tott új köz­pon­ti ve­ze­tő szerv megala­kí­tá­sá­nak igé­nye.

A Nem­zet­őr­ség szer­ve­zé­sé­be be­kap­cso­ló­dó Ki­rály Bé­la vé­le­mé­nye sze­rint a megala­kí­tan­dó ve­ze­tő szerv a le­gi­ti­mi­tá­sát el­ső­sor­ban a már meg­szer­ve­zett nem­zet­őr­alegy­sé­gek­től és az ezek­től ek­kor még füg­get­le­nül lé­te­ző fel­ke­lő­cso­por­tok­tól kap­hat­ta meg. Ez­zel füg­gött össze Ki­rály Bé­la azon ja­vas­la­ta is, mi­sze­rint eb­be a ve­ze­tő szerv­be olyan em­be­re­ket –„reá­lis kép­vi­se­lő­ket” – kell vá­lasz­ta­ni, akik bír­ják a nem­zet­őr- és fegy­ve­res cso­por­tok bi­zal­mát és tá­mo­ga­tá­sát, ugyanak­kor szük­sé­ges­nek tar­tot­ta, hogy a megala­kí­tás­sal kap­cso­la­tos ter­vek­ről egy kül­dött­ség – „szűk kö­rű bi­zott­mány” – Nagy Im­rét, a Mi­nisz­ter­ta­nács el­nö­két és a kor­mányt tá­jé­koz­tas­sa, az ez­zel kap­cso­la­tos vé­le­mé­nye­ket ki­kér­je.

Nagy Im­re, el­fo­gad­va a kül­dött­ség javas­la­tát, nyi­lat­ko­za­tá­ban ki­fe­je­zés­re jut­tat­ta, hogy az új kar­ha­ta­lom szer­ve­zé­sé­re ala­ku­ló For­ra­dal­mi Kar­ha­tal­mi Bi­zott­ság a hon­véd­ség, a rend­őr­ség, a mun­kás­ság és if­jú­ság osz­ta­gai mel­lett – az ad­di­gi fel­fo­gás­tól el­té­rően – meg­ha­tá­ro­zó mó­don épít a fel­ke­lő-sza­bad­ság­har­cos cso­por­tok­ra is. Ez­zel az ál­lás­fog­la­lás­sal a Nem­zet­őr­ség fő ere­jé­vé a fel­ke­lő-sza­bad­ság­har­cos cso­por­tok vál­tak.

Lét­szá­mát és szer­ve­zett­sé­gét te­kint­ve a Nem­zet­őr­ség nem ke­vés­bé fon­tos ré­szét ké­pez­ték a ha­ta­lom el­le­ni har­cok­ban részt nem ve­vő, de az ok­tó­ber 28-ai kor­mány­prog­ram vég­re­haj­tá­sáért, a köz­rend meg­te­rem­té­séért, a for­ra­da­lom vív­má­nyai­nak meg­vé­dé­séért, a mun­ka bein­dí­tá­sáért ten­ni aka­ró diá­kok, ér­tel­mi­sé­gi és fi­zi­kai dol­go­zók is. Szer­ve­ze­ti el­kü­lö­nü­lé­se el­le­né­re a had­se­reg és a rend­őr­ség tag­jai az irá­nyí­tás és a mű­kö­dés – pél­dául a szer­ve­zés, fel­sze­re­lés, ki­kép­zés, szol­gá­lat­el­lá­tás, el­he­lye­zés, had­táp­el­lá­tás – majd min­den szint­jén fel­be­csül­he­tet­len ér­té­kű se­gít­sé­get ad­tak a Nem­zet­őr­ség­nek.

Ki­rály Bé­la a For­ra­dal­mi Kar­ha­tal­mi Bi­zott­ság ve­ze­tő­je­ként, majd a Nem­zet­őr­ség­nek a köz­gyű­lés ha­tá­ro­za­tá­val meg­vá­lasz­tott fő­pa­rancs­no­ka­ként, Bu­da­pest ka­to­nai pa­rancs­no­ka­ként, a For­ra­dal­mi Hon­vé­del­mi Bi­zott­mány el­nö­ke­ként vett részt a kar­ha­ta­lom szer­ve­zé­sé­ben és irá­nyí­tá­sá­ban, a kar­ha­tal­mi felada­tok vég­re­haj­tá­sá­ba be­vont szer­ve­ze­tek te­vé­keny­sé­gé­nek össze­han­go­lá­sá­ban. Ki­rály Bé­la ve­zér­őr­nagy Bu­da­pest ka­to­nai pa­rancs­no­ka­ként a fő­vá­ros te­rü­le­tén lé­vő min­den rend­őri és hon­véd­sé­gi erő fe­lett ren­del­ke­zett, ezek­kel pár­hu­za­mo­san a Nem­zet­őr­ség fő­pa­rancs­no­ka­ként a „ci­vil” fegy­ve­res erők egy­sze­mé­lyi ve­ze­tő­je is volt. Miu­tán a For­ra­dal­mi Kar­ha­tal­mi Bi­zott­ság alá­ren­delt­sé­gét Nagy Im­re a meg­bí­zó okirat­ban nem sza­bá­lyoz­ta, így a minisz­ter­el­nök ezt a tes­tü­le­tet – leg­főbb ve­ze­tő­jé­vel, Ki­rály Bé­la tá­bor­nok­kal együtt – köz­vet­len irá­nyí­tá­sa alá von­ta. Ki­rály Bé­la több al­ka­lom­mal köz­vet­le­nül Nagy Im­ré­től ka­pott felada­to­kat, ame­lyek vég­re­haj­tá­sá­ról a tá­bor­nok köz­vet­le­nül a mi­nisz­ter­el­nök­nek je­len­tett.

A nem­zet­őr­alegy­sé­gek szol­gá­la­ti te­vé­keny­sé­gük so­rán együtt­mű­köd­tek a hon­véd­ség­gel, a rend­őr­ség­gel és a ha­tár­őr­ség­gel. Fő­leg a ki­sebb te­le­pü­lé­se­ken ál­ta­lá­nos volt, hogy a kör­ze­ti meg­bí­zott rend­őr­rel együtt vagy azt le­vált­va, beosz­tá­sá­ból fel­füg­geszt­ve köz­rend­vé­del­mi szol­gá­la­tot lát­tak el. A ha­tár men­ti te­le­pü­lé­se­ken ala­kult nem­zet­őr­alegy­sé­gek kö­zül legalább 15 he­lyen a ha­tár­őrök­kel kö­zö­sen vagy a ha­tár­őrs te­vé­keny­sé­gé­nek fel­füg­gesz­té­sét kö­ve­tően – a köz­rend­vé­del­mi felada­tok el­lá­tá­sa mel­lett – ön­ál­lóan vet­tek részt a ha­tár őr­zé­sé­ben.

Vi­dé­ken – el­ső­sor­ban a fal­vak­ban – a nem­zet­őr­alegy­sé­gek fő felada­ta a sze­mé­lyi és va­gyon­biz­ton­ság meg­te­rem­té­se volt, pél­dául megaka­dá­lyoz­ni a felosz­la­tást ki­mon­dó ter­me­lő­szö­vet­ke­ze­tek va­gyo­ná­nak zár­szám­adást megelő­ző szét­hor­dá­sát, a „sza­bad rab­lást”, a sze­mé­lyes bosszú­ál­lá­so­kat, az ön­ké­nyes­ke­dé­se­ket. El­lenőriz­ték a te­le­pü­lés gép­jár­mű­for­gal­mát, az anyag­szál­lí­tást, az is­me­ret­len sze­mé­lye­ket iga­zol­tat­ták, a nem­zet­őr­ség­hez nem tar­to­zó fegy­ve­re­se­ket le­fegy­ve­rez­ték, a pa­rancs­nok­ság­ra be­kí­sér­ték, és ahol el­ren­del­ték, ott ér­vényt sze­rez­tek a ki­já­rá­si ti­la­lom­nak is.

A „For­gó­szél” had­mű­ve­let

A had­erő moz­gá­sa a Szov­jetunió te­rü­le­tén a szov­jet ala­ku­la­tok Bu­da­pest­ről tör­tént ki­vo­ná­sa után is foly­ta­tó­dott. A szov­jet kor­mány ok­tó­ber 30-ai nyi­lat­ko­za­ta, amely sze­rint a Szov­jetunió új ala­pok­ra kí­ván­ja he­lyez­ni a töb­bi szo­cia­lis­ta or­szág­hoz fű­ző­dő vi­szo­nyát, még a győz­tes for­ra­da­lom re­mé­nyeit táp­lál­ta. Ma már tud­juk, hogy ez­zel egy idő­ben meg­kez­dőd­tek a ka­to­nai elő­ké­szü­le­tek és az egyez­te­tő tár­gya­lá­sok az újabb szov­jet ka­to­nai beavat­ko­zás­ról. Ok­tó­ber 31-én to­váb­bi erők Ma­gyaror­szág­ra irá­nyí­tá­sá­val kez­de­tét vet­te a no­vem­ber 4-ei tá­ma­dás elő­ké­szí­té­se.

A Ma­gyaror­szá­gon lé­vő, il­let­ve no­vem­ber el­ső nap­jai­ban a ha­tárt át­lé­pő összes­sé­gé­ben 17 ha­dosz­tály­nyi erő­nek a ké­szen­lé­tet no­vem­ber 3-án es­tig kel­lett elér­ni, és a „Vihr” („For­gó­szél”) had­mű­ve­let vég­re­haj­tá­sát a „Grom” („Menny­dör­gés”) jel­szó el­hang­zá­sát kö­ve­tően kel­lett meg­kez­de­ni.

Nagy Im­re ér­te­sült az újabb szov­jet csa­pa­tok be­vo­nu­lá­sá­ról. A ma­gyar ve­ze­tés ezt kö­ve­tő dön­té­sei – se­gít­ség­ké­rés az ENSZ-től, a sem­le­ges­ség be­je­len­té­se, a Var­sói Szer­ző­dés fel­mon­dá­sá­nak ki­lá­tás­ba he­lye­zé­se, tár­gya­lá­si ja­vas­lat – az új ma­gyar báb­kor­mány összeál­lí­tá­sá­val és a töb­bi szo­cia­lis­ta or­szág tá­jé­koz­ta­tá­sá­val, meg­győ­zé­sé­vel el­fog­lalt szov­jet ve­ze­tést nem bír­ta jobb be­lá­tás­ra.

A szov­jet csa­pat­moz­gá­so­kat je­len­tő vi­dé­ki ala­ku­la­tok a had­mű­ve­le­ti cso­port­fő­nök­ség­től min­den eset­ben olyan pa­ran­csot kap­tak, hogy ne áll­ja­nak el­len a szov­je­tek­nek, ve­gyék fel a kap­cso­la­tot az odaér­ke­ző szov­jet csa­pa­tok pa­rancs­no­ká­val, és aka­dá­lyoz­za­nak meg min­den összeüt­kö­zést, „pro­vo­ká­ciót”.

  1. no­vem­ber 4-én megin­dult a min­dent el­söp­rő ka­to­nai gé­pe­zet. A tá­ma­dá­si terv si­ke­re ér­de­ké­ben Sze­rov, a KGB el­nö­ke – a szov­jet csa­pa­tok ki­vo­ná­sá­ról tár­gya­lá­so­kat foly­ta­tó ma­gyar tár­gya­ló­kül­dött­ség tag­jait – Er­dei Fe­ren­cet, Ma­lé­ter Pál ve­zér­őr­nagy, hon­vé­del­mi mi­nisz­tert, Ko­vács Ist­ván ve­zér­őr­na­gyot, a ve­zér­kar fő­nö­két és Szücs Mik­lós ez­re­des, had­mű­ve­le­ti cso­port­fő­nö­köt le­tar­tóz­tat­ta, il­let­ve a Moszk­vá­ban összeál­lí­tott, Ká­dár Já­nos ve­zet­te báb­kor­mány po­li­ti­kai le­ga­li­zá­lá­sa ér­de­ké­ben Nagy Im­rét és a po­li­ti­kai ve­ze­tők je­len­tős ré­szét – a tör­vé­nyes kor­mány le­mon­dá­sá­nak ki­kény­sze­rí­té­se cél­já­ból – a Jo­sip Broz Ti­tó­val tör­tént megál­la­po­dás ér­tel­mé­ben a me­ne­dék­jog fel­kí­ná­lá­sá­val a ju­go­szláv kö­vet­ség épü­le­té­be csal­ta.

Moszk­vai idő sze­rint 6, ma­gyar idő sze­rint haj­na­li 4 óra­kor el­hang­zott a jel­szó: „Menny­dör­gés” – ez­zel meg­kez­dő­dött a „For­gó­szél” fe­dő­ne­vű had­mű­ve­let. A pa­rancs­ban meg­ha­tá­ro­zott ob­jek­tu­mok el­fog­la­lá­sá­ra ki­je­lölt osz­ta­gok és a Kü­lön­le­ges Had­test kö­te­lé­ké­be tar­to­zó ha­d­osz­tá­lyok fő­erői 5 óra­kor kü­lön­bö­ző irá­nyok­ból be­tör­tek Bu­da­pest­re. A 38. össz­fegy­ver­ne­mi és a 8. gé­pe­sí­tett had­se­reg erői meg­kezd­ték az or­szág meg­szál­lá­sát.

Eb­ben a had­mű­ve­let­ben 17 szov­jet had­osz­tály (8 gé­pe­sí­tett, 1 harc­ko­csi, 2 lö­vész, 2 lég­vé­del­mi-tü­zér, 2 re­pü­lő, 2 lé­gi de­szant) ré­szei mintegy 60 ezer szov­jet ka­to­ná­val vet­tek részt. Ba­ba­dzsan­jan és Mam­szu­rov tá­bor­no­kok had­se­re­gei vi­dé­ken kö­rül­vet­ték a Ma­gyar Nép­had­se­reg leg­fon­to­sabb he­lyőr­sé­geit, lak­ta­nyáit. Elő­ször a re­pü­lő­te­re­ket, majd ez­zel szin­te egy idő­ben a lak­ta­nyá­kat tá­mad­ták meg, fog­lal­ták el, de el­lenőr­zé­sük alá von­ták a Bu­da­pest­re és az oszt­rák ha­tár­hoz ve­ze­tő út­vo­na­la­kat is.

A szov­jet had­se­reg nagy ere­jű tá­ma­dá­sát lát­va a Ma­gyar Nép­had­se­reg ala­ku­la­tai­nak több­sé­ge meg sem kí­sé­rel­te az el­lenál­lást. A már no­vem­ber har­ma­di­kán kö­rül­zárt vi­dé­ki lak­ta­nyák egy ré­szé­re a szov­jet csa­pa­tok fi­gyel­mez­te­tés nél­kül tü­zet nyi­tot­tak, a ma­gát több­sé­gé­ben harc nél­kül megadó ala­ku­la­to­kat le­fegy­ve­rez­ték, szét­ker­get­ték.

A szov­jet csa­pa­tok ke­gyet­len­sé­gé­re jel­lem­ző, hogy a zá­ho­nyi 19. ho­ni lég­vé­del­mi tü­zér­osz­tály fegy­ver­te­le­nül gyü­le­ke­ző ka­to­nái­ra a lak­ta­nyát kö­rül­zá­ró szov­jet harc­ko­csik tü­zet nyi­tot­tak, ami­nek kö­vet­kez­té­ben 5 ka­to­na meg­halt, 8 fő meg­se­be­sült. A szov­jet ka­to­nák aki­ket el­fog­tak –össze­sen 60 főt –, át­vit­ték a Szov­jetunió­ba, ahon­nan no­vem­ber 6-án tér­het­tek vissza. A szov­jet csa­pa­tok a fő­vá­ros­ban el­fo­gott ma­gyar ka­to­ná­kat vé­gez­tek ki.

Szov­jet for­rá­sok sze­rint a ma­gyar fel­ke­lők szer­ve­zett el­lenál­lá­sát no­vem­ber vé­gé­re min­de­nütt si­ke­rült meg­tör­ni, és vég­re­haj­tot­ták a had­se­reg le­fegy­ver­zé­sét is. Ezt kö­ve­tően a szov­jet csa­pa­tok or­szág­szer­te a ka­to­nai köz­igaz­ga­tás felada­tait – vá­ros­pa­rancs­nok­sá­gok ke­re­té­ben foly­ta­tott jár­őr­te­vé­keny­ség, őr­szol­gá­lat stb. – lát­ták el. A szov­jet ál­lam­biz­ton­sá­gi szer­vek (KGB) azon­ban foly­tat­ták a fel­ke­lők és az el­lenál­lók le­tar­tóz­ta­tá­sát, va­la­mint a la­kos­ság­nál lé­vő fegy­ve­rek össze­gyűj­té­sét.

Mérleg

A szov­jet csa­pa­tok „se­gít­ség­nyúj­tá­sá­nak”, va­ló­já­ban a Ma­gyaror­szág el­len vég­re­haj­tott tá­ma­dá­sá­nak szo­mo­rú kö­vet­kez­mé­nyeit a kö­vet­ke­ző ada­tok is ér­zé­kel­te­tik: a har­cok kö­vet­kez­té­ben Bu­da­pest 11 év­vel a vi­lág­há­bo­rú után is­mét ro­mok­ban he­vert, kö­zel 20 ezer fő meg­se­be­sült, kb. 200 000 ma­gyar az or­szág el­ha­gyá­sá­ra kény­sze­rült, több mint két és fél ezer em­ber – csak Bu­da­pes­ten 1945 fő – meg­halt. Ezen be­lül a Ma­gyar Nép­had­se­reg­ből 285 fő, az BM dol­go­zói­ból és a Bel­ső Kar­ha­ta­lom­ból 90 fő, a rend­őr­ség­től 41 fő, a Ha­tár­őr­ség­től 12 fő, a bün­te­tés­-vég­re­haj­tá­si in­té­ze­tek­től 1 fő – össze­sen 423 sze­mély vesz­tet­te éle­tét.

A Ma­gyar Nép­had­se­reg ál­lo­má­nyá­ból kb. 105 fő a fel­ke­lők és nem­zet­őrök ol­da­lán foly­ta­tott har­cok­ban vesz­tet­te éle­tét. Összes­sé­gé­ben megál­la­pít­ha­tó, hogy az elesett ka­to­nák kö­zel 40%-a a szov­je­tek és a tá­ma­dó ma­gyar erők el­le­ni harc­ban halt meg. A szov­jet csa­pa­tok – no­vem­ber 4-e után – több ma­gyar ka­to­nát el­fog­tak és ki­vé­gez­tek. A ki­vég­zett és a kor­mány­erők kö­zött a szer­ve­zet­len­ség kö­vet­kez­té­ben kiala­kult tűz­harc­ban meg­halt ka­to­nák szá­ma 66 fő, a tel­jes vesz­te­ség kb. 23%-a volt.

A Belügy­mi­nisz­té­rium alá­ren­delt­sé­gé­be tar­to­zó ál­lo­mány­ból erő­sza­kos cse­lek­mé­nyek kö­vet­kez­té­ben 155 fő vesz­tet­te éle­tét. A 155 fő­ből a har­cok so­rán elesett 107, egyé­ni ter­ror­cse­lek­mény ál­do­za­ta lett 16, ter­ror­cse­lek­mé­nyek miatt ön­gyil­kos lett 6, be­lö­vé­sek és baleset kö­vet­kez­té­ben éle­tét vesz­tet­te 26 sze­mély. Az ál­do­za­tok kö­zül ál­lam­vé­del­mi ál­lo­má­nyú 94, rend­őr ál­lo­má­nyú 44 volt. A BM ál­lo­má­nyá­ból meg­se­be­sült 240 fő­ből 143 ál­lam­vé­del­mi, 73 rend­őri, 14 fő egyéb ál­lo­má­nyú volt. A Ha­tár­őr­ség ál­lo­má­nyá­ból ok­tó­ber és no­vem­ber hó­na­pok­ban egyes for­rá­sok sze­rint 12, más for­rá­sok sze­rint 15 fő vesz­tet­te éle­tét. Eb­ből a ka­te­gó­riá­ból fel­ke­lők­kel foly­ta­tott harc kö­vet­kez­té­ben 2-4 fő halt meg, 14-en pe­dig a párt­köz­pont­nál „vé­let­le­nül” kiala­kult tűz­harc­ban se­be­sül­tek meg.

A szov­jet hon­vé­del­mi mi­nisz­té­rium vesz­te­ség­lis­tá­ja sze­rint a had­mű­ve­let­ben részt vett 7349 tiszt, 51 472 tiszt­he­lyet­tes és sor­ka­to­na. A szov­jet csa­pa­tok vesz­te­sé­ge 2260 fő, eb­ből 669 sze­mély – 85 tiszt, 584 tiszt­he­lyet­tes és honvéd – meg­halt, 51 fő, köz­tük 2 tiszt el­tűnt és 1986 fő meg­se­be­sült.

A ka­to­nai bí­ró­sá­gok 1956 no­vem­be­ré­től 1963. de­cem­ber 31-éig a had­se­reg tag­jai kö­zül „nép­köz­tár­sa­ság” el­le­ni bűn­tet­tek el­kö­ve­té­sé­nek in­do­ká­val 570 főt ítél­tek el. A for­ra­da­lom­ban va­ló rész­vé­te­lért 540 em­bert ítél­tek hosszabb-rö­vi­debb bör­tön­bün­te­tés­re, és a jog­erős­sé vált ha­lá­los íté­le­tet 30 főn haj­tot­ták vég­re.